Archi

General conditions AB

General conditions

Artikel 1 – Definities

 1. Archibasics: Archibasics, gevestigd te Bergschenhoek, KvK-nummer 81119720 .
 2. Klant: degene met wie Archibasics een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Archibasics en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
 5. Onze website: www.archibasics.nl   ofwel  www.stolkdesigngroup.nl/divisions/archibasics
 6. Onze e-mail: klantenservice@archibasics.nl of info@archibasics.nl 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Archibasics.
 2. Archibasics en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. Archibasics en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Prijzen

 1. Archibasics hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Archibasics mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Archibasics niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst ongedaan te maken vanwege een prijsverhoging in lid 3, tenzij de verhoging het

Artikel 4 – Monsters en modellen

 • Wanneer de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij schriftelijk is afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Artikel 5 – Betalingen en betalingstermijn

 1. De klant moet de online bestelling direct voldoen middels één van de op de website beschikbare betaalopties.
 2. De betalingstermijnen die Archibasics hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet binnen de afgesproken betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Archibasics aan de klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
 3. Archibasics mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 6 – Recht van reclame

 1. Wanneer de klant in verzuim is, mag Archibasics het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.
 2. Archibasics maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.
 3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan Archibasics, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 4. De klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

 1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer
  1. het product is gebruikt
  2. de product sleeve van de studiebox sleeve kapot is
  3. het een product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
  4. het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
  5. het een product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen, zoals ondergoed of badkleding
  6. de verzegeling niet intact is, wanneer het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud, zoals dvd’s of cd’s
  7. het product of dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft
  8. het product een los tijdschrift of losse krant is
  9. de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 2. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
  1. op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  2. zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 3. De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar klantenservice@archibasics.nl, eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van Archibasics, archibasics.nl ofwel www.stolkdesigngroup.nl/divisions/archibasics
 4. De consument moet het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht terugsturen naar Archibasics, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 5. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de (volledige) bestelling retourneert, dan betaalt de Klant de kosten daarvoor.

Artikel 8 – Retouradres bestelling bij herroeping

 • Wanneer de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, moet de bestelling worden geretourneerd naar het retouradres van Archibasics; Dorsvloerweg 381, 2661 MN Bergschenhoek

Artikel 9 – Opschortingsrecht

 • Tenzij de klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 10 – Retentierecht

 1. Archibasics kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van Archibasics heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan Archibasics.
 3. Archibasics is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

 Artikel 11 – Verrekening

 • Tenzij de klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan Archibasics te verrekenen met een vordering op Archibasics.

 Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Archibasics blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van Archibasics met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd in lid 1 kan Archibasics gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren.
 4. Wanneer Archibasics gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag Archibasics van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 13 – Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Archibasics, tenzij anders wordt afgesproken.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres.
 4. Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag Archibasics zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de klant een verlate levering niet aan Archibasics kan tegenwerpen.

Artikel 14 – Levertijd

 1. De levertijden van Archibasics zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 2. De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van Archibasics.
 3. De klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer Archibasics later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer Archibasics niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en Archibasics iets anders hebben afgesproken.

Artikel 15 – Feitelijke levering

 • De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

 Artikel 16 – Transportkosten

 • De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en Archibasics schriftelijk iets anders hebben afgesproken.

 Artikel 17 – Verpakking en verzending

 1. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Archibasics niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
 2. Wanneer de klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan Archibasics. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Archibasics niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

 Artikel 18 – Bewaring

 1. Wanneer de klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 19 – Assemblage

 • Hoewel Archibasics zich inspant alle assemblagewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Artikel 20 – Garantie

 1. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal.
 2. De garantie geldt niet:
  1. in het geval van normale slijtage
  2. voor schade ontstaan door ongevallen
  3. voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
  4. voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
  5. wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de Klant in ontvangst neemt.

 Artikel 21 – Ruilen

 1. De Klant kan een gekocht en geleverd artikel niet ruilen. 
 2. Indien een besteld en geleverd product niet naar wens is, kan van het herroepingsrecht gebruik gemaakt worden (art 8) en kan naar wens een bestelling online volgende de gebruikelijke bestelprocedure geplaatst worden.

Artikel 22 – Vrijwaring

 • De klant vrijwaart Archibasics tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Archibasics geleverde producten en/of diensten.

 Artikel 23 – Klachten

 1. De klant moet een door Archibasics geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Archibasics daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Archibasics hiervan op de hoogte stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Archibasics hierop gepast kan reageren.
 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Archibasics.
 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Archibasics andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

 Artikel 24 – Ingebrekestelling

 1. De klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Archibasics.
 2. De klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Archibasics ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

 Artikel 25 – Aansprakelijkheid Klant

 • Wanneer Archibasics een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

 Artikel 26 – Aansprakelijkheid Archibasics

 1. Archibasics is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer Archibasics aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. Archibasics is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer Archibasics aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
 5. (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

 Artikel 27 – Vervaltermijn

 • Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Archibasics vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

 Artikel 28 – Ontbinding

 1. De klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Archibasics toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen. tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Archibasics nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Archibasics in verzuim is.
 3. Archibasics mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Archibasics kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

 Artikel 29 – Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Archibasics door de Klant niet aan Archibasics kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  1. een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  2. wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
  3. stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  4. computer virussen
  5. stakingen
  6. overheidsmaatregelen
  7. vervoersproblemen
  8. slechte weersomstandigheden
  9. werkonderbrekingen
 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Archibasics 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Archibasics kan nakomen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Archibasics de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
 5. Archibasics hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de klant te betalen, ook niet wanneer Archibasics hiervan voordeel heeft.

 Artikel 30 – Wijziging overeenkomst

 • Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Archibasics de overeenkomst aanpassen.

 Artikel 31 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Archibasics mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Archibasics altijd doorvoeren.
 3. Ingrijpende wijzigingen zal Archibasics zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 32 – Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Archibasics aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Archibasics
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 33 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Archibasics bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 34 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Archibasics is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Archibasics is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Archibasics, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Zoek op alfabet

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Search

Gratis verzending vanaf €50

Levering in 2-7 werkdagen

lees meer

Hello world.