General conditions

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Stolk Greenworxs: de eenmanszaak, die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs- ambachts-, of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt en die de navolgende genoemde werkzaamheden aanbiedt en uitvoert.
 • Werkzaamheden: Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor- of in samenhang met de aanleg en/of onderhoud van tuinen en dergelijke voor zowel binnen als buiten. Het leveren van benodigde levende of dode materialen voor genoemde werkzaamheden. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.
 • Levende materialen: Producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen; Zand, grond, teelaarde en compost;
 • Dode materialen: Alle overige producten en materialen die binnen het vakgebied van Stolk Greenworxs vallen.
 • Klant: Een persoon of organisatie die een product of een dienst koopt en die een overeenkomst aangaat met Stolk Greenworxs.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat Stolk Greenworxs doet en op alle overeenkomsten die tussen Stolk Greenworxs en Klant worden gesloten.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Voordat een aanbod (door middel van een offerte) wordt uitgebracht, heeft Stolk Greenworxs de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de Klant de plicht Stolk Greenworxs deze informatie te verstrekken. Daarnaast maakt Stolk Greenworxs aan de Klant vooraf de kosten gemoeid met het aanbod en de ontwerpkosten bekend.
 2. Stolk Greenworxs brengt het aanbod bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch uit.
 3. Stolk Greenworxs voorziet het aanbod van een dagtekening. Het aanbod is onherroepelijk gedurende 30 dagen na de dagtekening, tenzij uit het aanbod anders blijkt.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of te verrichten werkzaamheden, op basis van de in het eerste lid door de Klant aan Stolk Greenworxs verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken.
 5. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die Stolk Greenworxs voor de uit te voeren werkzaamheden hanteert: aanneemsom of regie.
  1. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor Stolk Greenworxs de werkzaamheden verricht, exclusief BTW.
  2. Bij de prijsvormingmethode regie doet Stolk Greenworxs een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren exclusief BTW (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). Stolk Greenworxs kan op verzoek van de Klant een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs. Onder uurtarief wordt verstaan: de vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden gedurende de tijd van één uur door één persoon, exclusief BTW. Stolk Greenworxs brengt aan de Klant het totaal aantal uren in rekening dat Stolk Greenworxs voor de Klant werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.
 1. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de betalingsvoorwaarden.
 2. Het aanbod is onlosmakelijk verbonden met deze Algemene Voorwaarden.
 3. Stolk Greenworxs behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. De Klant dient deze op eerste verzoek van Stolk Greenworxs onverwijld terug te geven, onverminderd andere aan Stolk Greenworxs ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
 4. Het is de Klant verboden materiaal van Stolk Greenworxs waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van Stolk Greenworxs. Indien de opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden niet aan Stolk Greenworxs wordt verstrekt, moet de Klant de offerte, compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, binnen 14 dagen na datum van de beslissing dan wel na het verstrijken van het aanbod, aan Stolk Greenworxs terug sturen. Aan de Klant is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende, niet toegestaan het betreffende ontwerp zelf uit te voeren of te doen uitvoeren.
 5. Indien schriftelijk dan wel elektronisch overeengekomen, vergoedt de Klant de vooraf aan hem bekendgemaakte voorbereidings-, ontwerp- en/of tekenkosten aan Stolk Greenworxs in geval de Klant Stolk Greenworxs wel had uitgenodigd tot het doen van tekenwerk, maar hem uiteindelijk geen opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van zaken.
 6. Stolk Greenworxs draagt er zorg voor dat de informatieverstrekking aan de Klant op grond van dit artikel voldoet aan de wettelijk daaraan gestelde vereisten, waaronder, doch niet beperkt tot, de wettelijke eisen in artikel 6:230l van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Klant. Deze aanvaarding geschiedt bij voorkeur schriftelijk. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt Stolk Greenworxs onverwijld een elektronische bevestiging aan de Klant.
 2. Na wijzigingen in de offerte brengt Stolk Greenworxs op korte termijn een nieuwe offerte uit.
 3. De aanvaarding van het aanbod wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op het moment dat de Klant er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen
 4. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden Stolk Greenworxs niet.
 5. Stolk Greenworxs is verplicht om voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. De Klant is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan Stolk Greenworxs te verstrekken.
 6. Stolk Greenworxs is, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.

Artikel 5 – duur en beëindiging van de overeenkomst

 1. Een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst tussen Stolk Greenworxs en Klant heeft een duur van maximaal één jaar. De Klant kan deze overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting van de overeenkomst in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. In geval van stilzwijgende verlenging van een overeenkomst, die (daardoor) een totale duur heeft van meer dan één jaar, kan de Klant de overeenkomst, nadat die één jaar geduurd heeft, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De Klant kan een overeenkomst met een duur van meer dan één jaar of een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, na het eerste jaar te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
 2. Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. De Klant kan de overeenkomst na ommekomst van het eerste jaar opzeggen – bij voorkeur schriftelijk – met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand, waarna Stolk Greenworxs de opzegging schriftelijk zal bevestigen.
 3. Stolk Greenworxs kan de overeenkomst op grond van het bepaalde in de wettelijke regeling van de overeenkomst van opdracht, artikel 7:400 en verder van het Burgerlijk Wetboek, opzeggen, waaronder de artikelen 7:402 lid 2 en 7:408 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 6 – De prijs en de prijswijzigingen

 1. Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes en overeenkomsten, zijn exclusief BTW. Stolk Greenworxs mag tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien doorberekenen aan de Klant. Stolk Greenworxs mag andere prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de oplevering, aan de Klant doorberekenen. Indien Stolk Greenworxs dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Stolk Greenworxs kan (verdere) uitvoering van de overeenkomst opschorten tot het moment waarop de Klant aan Stolk Greenworxs laat weten of hij de prijsverhoging accepteert. Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling. Reeds uitgevoerd werk zal worden afgerekend tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
 2. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
 3. Meer- en minderwerk moeten, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van tevoren schriftelijk dan wel elektronisch worden vastgelegd. Stolk Greenworxs voert deze werkzaamheden pas na akkoord van de Klant uit.
 4. In geval van door de Klant gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk kan Stolk Greenworxs slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de Klant tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de Klant die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

Artikel 7 – De oplevering

Onder oplevering van aangenomen werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de Klant. De werkzaamheden zijn opgeleverd wanneer Stolk Greenworxs, na de uitvoering van de werkzaamheden, schriftelijk aan de Klant heeft meegedeeld dat de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd. Verder zijn de werkzaamheden opgeleverd wanneer de Klant het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

Artikel 8 – Conformiteit

 1. Stolk Greenworxs staat in voor kwaliteit en soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. Stolk Greenworxs ziet zo zorgvuldig mogelijk toe op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, funderings- en/ of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
 2. Stolk Greenworxs staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid aan de kant van de Klant, waaronder gebrek aan voldoende onderhoud, of die het gevolg zijn van veranderingen die de Klant of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Stolk Greenworxs in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

Artikel 9 – Opschorting

 1. In geval van overmacht kunnen de leverings- en andere verplichtingen van Stolk Greenworxs worden opgeschort. Indien deze periode, waarin Stolk Greenworxs door overmacht zijn verplichtingen niet kan nakomen, langer duurt dan 90 dagen, kan de Klant de overeenkomst ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien bij het intreden van de overmacht Stolk Greenworxs al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kon voldoen, mag hij het reeds geleverde afzonderlijk aan de Klant factureren. De Klant is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract zou betreffen. Stolk Greenworxs is in geval van een overmachtssituatie (een niet-toerekenbare tekortkoming), welke van zijn zijde of die van de Klant opkomt en die langer dan 90 dagen voortduurt, bevoegd de overeenkomst te ontbinden, voor zover nakoming na die periode in redelijkheid niet van hem gevergd kan worden.
 2. Onder overmacht bij de Klant wordt niet verstaan de omstandigheid dat Stolk Greenworxs de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de Klant niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.
 3. Indien naar het oordeel van Stolk Greenworxs de uitvoering van werkzaamheden, ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit de Klant recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft Stolk Greenworxs het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.
 4. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij Stolk Greenworxs tijdelijk, ten hoogste 90 dagen, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt Stolk Greenworxs onmiddellijk contact op met de Klant met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

Artikel 10 – Milieuaspecten bij de uitvoering van werkzaamheden

 1. Stolk Greenworxs draagt zorg voor een milieu verantwoorde verwijdering van de afval- en/ of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen. De kosten die hieruit voortvloeien worden in de offerte opgenomen en zijn voor rekening van de Klant. Stolk Greenworxs kan onvoorziene milieuaspecten die zich aandienen nadat de offerte is uitgebracht als meerwerk conform artikel 6 lid 2 en 3, bij de Klant in rekening brengen.

Artikel 11 – Afspraken door personeel

Afspraken of overeenkomsten met niet tot vertegenwoordiging van Stolk Greenworxs bevoegde medewerkers van Stolk Greenworxs binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd. In geval van contante betalingen door de Klant verstrekt Stolk Greenworxs steeds een kwitantie.

Artikel 12 – De betaling

 1. Alle werkzaamheden die Stolk Greenworxs uitvoert, worden – voor zover deze geen onderdeel vormen van een overeengekomen aanneemsom en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen – aan de Klant in rekening gebracht, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 leden 2 en 3 van deze algemene voorwaarden en onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt betaling in Euro’s.
 3. De Klant moet de factuur betalen binnen 14 dagen nadat hij de factuur heeft ontvangen, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de Klant betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 5. De betaling moet plaatsvinden op de wijze zoals opgenomen in het aanbod. Personeelsleden van Stolk Greenworxs zijn niet bevoegd betalingen in ontvangst te nemen, tenzij zij hier uitdrukkelijk en schriftelijk toe worden gemachtigd.

Artikel 13 – Niet-tijdige betaling

 1. De Klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Na verstrijken van de betalingsdatum stuurt Stolk Greenworxs de Klant een kosteloze betalingsherinnering, waarin hij de Klant een nieuwe betaaltermijn stelt van tenminste 14 dagen na ontvangst van de herinnering. Tevens staan in de betalingsherinnering de gevolgen van niet tijdig betalen.
 2. Als de Klant na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet heeft betaald, mag Stolk Greenworxs rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 3. Bij niet-tijdige betaling mag Stolk Greenworxs de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd opschorten.
 4. Alle kosten, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling en die op grond van de geldende wetgeving op de Klant verhaald kunnen worden, komen ten laste van de Klant.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud en -overdracht

 1. Alle geleverde zaken voor zover die op grond van wettelijke regelingen van eigendomsverkrijging niet in eigendom zijn gaan toebehoren aan de Klant, blijven eigendom van Stolk Greenworxs, zolang de Klant deze niet, dan wel niet geheel heeft betaald.
 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Stolk Greenworxs op de geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming tenietgaat, verstrekt de Klant een bezitloos (stil) pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak aan Stolk Greenworxs. Dit pandrecht strekt tot zekerheid van al hetgeen de Klant, uit welke hoofde dan ook, aan Stolk Greenworxs verschuldigd is en zal worden. Indien het geleverde een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van een registergoed kan het recht van hypotheek worden gevestigd. De Klant is verplicht alle medewerking te verlenen, die nodig is om het hypotheekrecht op eerste verzoek van Stolk Greenworxs te (doen) vestigen.

Artikel 15 – Uitvoering van werkzaamheden en contractbeëindiging

 1. Bij het overlijden van Stolk Greenworxs, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van Stolk Greenworxs, vóór de voltooiing van de werkzaamheden, zijn diens rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt de onderneming op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval moet de Klant aan de rechtverkrijgenden betalen de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte van de werkzaamheden, dan wel bij regiewerk het tot het ogenblik van overlijden van Stolk Greenworxs, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van Stolk Greenworxs, verschuldigde berekend overeenkomstig deze algemene voorwaarden.
 2. Stolk Greenworxs mag de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd opschorten in geval de Klant in staat van faillissement is verklaard, wanneer de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, alsmede in geval de Klant een aanvraag tot surseance van betaling heeft ingediend.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

 1. Stolk Greenworxs is aansprakelijk voor de schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van Stolk Greenworxs, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers.
 2. Op de Klant rust de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
 3. Stolk Greenworxs heeft geen aansprakelijkheidsverzekering en indien de Klant een dekking voor aansprakelijkheid wenst overeen te komen dient de Klant dit voor het sluiten van de overeenkomst kenbaar te maken aan Stolk Greenworxs.
 4. De Klant vrijwaart Stolk Greenworxs voor aanspraken van derden jegens Stolk Greenworxs indien Stolk Greenworxs schade veroorzaakt doordat door de Klant of door derden die de Klant daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij Stolk Greenworxs bekend was geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
 5. Stolk Greenworxs is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de Klant.
 6. De Klant is tegenover Stolk Greenworxs aansprakelijk voor schade die door een aan de Klant toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
 7. Stolk Greenworxs is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verzakking van bodem/ grond of teelaarde, indien deze verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.
 8. Stolk Greenworxs is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het voorafgaand aan de oplevering in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.

Artikel 17 – Klachten

 1. De Klant moet een klacht over een gebrekkig(e) product en/of dienst, zo volledig en duidelijk mogelijk omschreven, indienen bij Stolk Greenworxs, binnen bekwame tijd nadat de Klant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Voor producten geldt dat een klacht binnen twee maanden in elk geval binnen bekwame tijd is. Bij de levering van producten zullen Stolk Greenworxs en Klant, indien mogelijk, de producten zo snel mogelijk na aflevering inspecteren en eventuele zichtbare gebreken aantekenen op het ontvangstbewijs, hetgeen overigens geen afbreuk doet aan de rechten die de Klant op grond van de eerste zin van dit artikellid heeft.
 2. Stolk Greenworxs reageert binnen twee weken inhoudelijk op de klacht. Als een inhoudelijke reactie nog niet mogelijk is, laat Stolk Greenworxs dit binnen twee weken aan de Klant weten, en geeft hij een termijn aan, waarbinnen de Klant wel een inhoudelijk antwoord kan verwachten. Stolk Greenworxs heeft het recht om binnen vier weken na indiening van de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken. De Klant verleent in dat geval zijn medewerking.
 3. Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de zaken ontslaan de Klant niet om de normale zorg in acht te nemen die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van de werkzaamheden of levering van materialen.
 4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 18 – Wijziging overeenkomst

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Stolk Greenworxs de overeenkomst aanpassen.

 Artikel 19 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Stolk Greenworxs mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Stolk Greenworxs altijd doorvoeren.
 3. Ingrijpende wijzigingen zal Stolk Greenworxs zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Een Klant mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 20 – Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Stolk Greenworxs aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Stolk Greenworxs
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 21 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Stolk Greenworxs bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 22 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Stolk Greenworxs is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Stolk Greenworxs is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Stolk Greenworxs, tenzij de wet iets anders bepaalt.
Hello world.