General conditions

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten door Stolk Design wordt gesloten.
 2. Ontwerp: een samenhangend geheel van handgetekende of digitale tekeningen en uitgewerkte ideeën.
 3. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts, databases en andere media.
 4. Webshop: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts, databases en andere media met als doel om diensten of producten te verkopen.
 5. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten door Stolk Design
 6. Onze website: www.stolk-design.nl   ofwel  www.stolkdesigngroup.nl/divisions/stolk-design
 7. Onze e-mail: info@stolk-design.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Stolk Design gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Stolk Design verrichtte handelingen.
 2. Door het bekrachtigen van de overeenkomst met Stolk Design verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Stolk Design opgenomen wordt
 4. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 5. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt (naar het oordeel van de rechter), zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Stolk Design en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Stolk Design gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Stolk Design schriftelijk of per e-mail anders is vermeld. Per opdracht zal Stolk Design een offerte uitbrengen. In deze offerte wordt de inhoud van de ontwikkeling beschreven en zullen de kosten zo precies mogelijk worden geraamd. Alle opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
 2. Offertes en prijsopgaven blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Stolk Design. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Stolk Design zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. De Opdrachtgever erkent onderling e-mailverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten. 

Artikel 4. Aanvang van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat de Opdrachtgever mondeling of schriftelijk heeft aangegeven dat hij de offerte heeft aanvaard.
 2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.
 4. Zodra de overeenkomst definitief is betaalt de Opdrachtgever 25 % van het totaalbedrag alvorens Stolk Design begint met de eerste opzet van een website of webshop. Direct na oplevering betaalt de Opdrachtgever het resterende bedrag.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Stolk Design zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Stolk Design het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Stolk Design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Stolk Design worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Stolk Design zijn verstrekt, heeft Stolk Design het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Stolk Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat hij is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Stolk Design kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Stolk Design de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Stolk Design zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn. De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Stolk Design voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 8. Indien de Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de lopende overeenkomst nieuwe wensen uit welke buiten de gemaakte afspraken vallen, worden deze aangemerkt als zijnde een nieuwe opdracht.

Artikel 6. Duur en Beëindiging

 1. Het ontwerpen van een nieuwe website of webshop door Stolk Design voor de Opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken waarop de website klaar zal zijn.
 2. Opdrachtgevers hebben na oplevering van de website recht op een vrijblijvend onderhoudscontract. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen Stolk Design en de Opdrachtgever kent een minimale looptijd van 6 maanden en wordt iedere 6 maanden stilzwijgend verlengd met 6 maanden. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 3. Stolk Design heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichtingen jegens Stolk Design niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Stolk Design zal Opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Stolk Design kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 4. Stolk Design heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 5. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 2 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd. (lopend vanaf de ingangsdatum)
 6. Stolk Design heeft het recht websites af te schermen als blijkt dat deze websites een gevaar vormen voor de server, en zo voor andere op de server aanwezige websites, door het aanwezig zijn van onveilige scripts.

Artikel 7. Levering en Leveringstijd

 1. Stolk Design gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de Opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
 2. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Stolk Design eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen door aan Stolk Design. Wanneer de Opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat Stolk Design ervan uit dat de Opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de Opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Stolk Design over tot het voltooien van de volledige website.
 3. Mocht Stolk Design onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Stolk Design alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Stolk Design een termijn van minimaal 10 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 4. Door Stolk Design gemaakte websites worden op een nader te specificeren wijze aan de Opdrachtgever opgeleverd.

Artikel 8. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Stolk Design gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat er een plicht tot schadeloosstelling ontstaat.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, welke niet aan Stolk Design kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat nakoming in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Stolk Design alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de Opdrachtgever en Stolk Design geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Stolk Design tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
 4. Stolk Design is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Stolk Design geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 9. Prijzen

 1. Alle genoemde tarieven, alsmede overeengekomen prijzen zijn in euro en exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
 2. Stolk Design heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

 1. Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het bouwen van een website gesloten tussen de Opdrachtgever en Stolk Design en is de Opdrachtgever betalingsplichtig.
 2. De Opdrachtgever dient 25% van het totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen. Aanbetaling dient plaatst te vinden binnen 14 dagen na ondertekening, op bankrekening NL38 KNAB 0619 7980 84 t.a.v. Stolk Design o.v.v. “Aanbetaling”, en factuurnummer. Stolk Design houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen. De website komt op een tijdelijke plaats op internet staan totdat deze gereed is. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.
 3. De Opdrachtgever dient na oplevering van de website het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. Stolk Design stuurt hiertoe een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.
 4. Vanaf het moment dat de Opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.
 5. Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door Stolk Design een aanmaning tot betaling verstuurd.
 6. Indien de betalingstermijn met 28 dagen is overschreden, wordt door Stolk Design een tweede aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 50,00 worden in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.
 7. Wanneer de Opdrachtgever binnen 28 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de Opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 8. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de Opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Stolk Design hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
 9. Indien Stolk Design abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Stolk Design het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de Opdrachtgever terugstorten op de rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 11. Onderhoudscontracten

 1. Met technisch onderhoud van de website wordt bedoeld het up-to-date houden van WordPress, plug-ins, framework en het maken van een back-up van de database, alsmede het toevoegen, verwijderen en wijzigen van functies die door Stolk Design vervaardigd zijn en niet door derden.
 2. Tussentijdse wijzigingen aan de website door de Opdrachtgever zijn voor risico van de Opdrachtgever.
 3. Deze voorwaarden gelden voor een halfjarig onderhoudscontract voor een bestaande website.
 4. Overgebleven uren gaan mee naar de volgende maand. Overgebleven uren gaan niet mee naar het volgende half jaar. Geen restitutie van de overgebleven uren. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief van € 20,-.
 5. Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door Stolk Design aan de Opdrachtgever een factuur gestuurd zodra er meer dan 1 uur werktijd aan onderhoud kan worden gedeclareerd of wanneer er na het plaatshebben van het eerste onderhoud een half jaar is verstreken. De Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Stolk Design het verschuldigde bedrag te voldoen.
 6. Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk.
 7. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is twee maanden voor het einde van de contractdatum.

Artikel 12. Copyright

 1. Al het door Stolk Design vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Stolk Design niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door Stolk Design gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door Stolk Design vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij Stolk Design een contract is aangegaan.
 2. Het eigendom van door Stolk Design verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Stolk Design, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Stolk Design hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Stolk Design gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 3. Stolk Design behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Voor zover Stolk Design bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Stolk Design weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Stolk Design op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Stolk Design.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Stolk Design slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Stolk Design voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. De Opdrachtgever vrijwaart Stolk Design voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de Opdrachtgever geleverde producten en diensten van Stolk Design.
 4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Stolk Design kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.  Stolk Design is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
 5. Stolk Design is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de Opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 6. De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Stolk Design wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Stolk Design aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie.  Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de Opdrachtgever.
 7. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Stolk Design mocht lijden ten gevolge van een aan de Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
 8. Wijzigingen in de gegevens van de Opdrachtgever dient deze direct schriftelijk mede te delen aan Stolk Design. Als de Opdrachtgever dit niet doet, is deze aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die Stolk Design daardoor lijdt.

Artikel 14. Overdracht van rechten en verplichtingen

Stolk Design noch de Opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 15. Reclamatie

 1. De Opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Stolk Design, waarna Stolk Design deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Stolk Design binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
 2. Reclamatie schort de verplichtingen van de Opdrachtgever niet op.

Artikel 16. Buitengebruikstelling

 1. Stolk Design heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Stolk Design niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Stolk Design zal de Opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Stolk Design kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de Opdrachtgever binnen een door Stolk Design gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

Artikel 17. Wijziging van de voorwaarden

 1. Stolk Design behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 18. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Stolk Design en de Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Alle overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht.
 3. Alle geschillen welke tussen partijen ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Stolk Design, tenzij partijen overeenkomen hun geschil anders te (doen) beslechten.
Artikel 18- Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Archibasics is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Archibasics is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Archibasics, tenzij de wet iets anders bepaalt.
Hello world.