Privacy policy

Stolk Design

Privacyverklaring

Via de website van Stolk Design worden persoonsgegevens verwerkt. Wij werken met Privacy by Design en Privacy by Default principen. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • duidelijk vermeld wordt voor welke doeleinden Stolk Design persoonsgegevens verwerkt. Dat gebeurt via deze privacyverklaring;
 • Stolk Design om uitdrukkelijke toestemming vraagt om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperkt wordt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Stolk Design uw gegevens niet doorgeeft aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer Stolk Design daartoe wettelijk verplicht is;
 • uw recht om uw persoonsgegevens op aanvraag bijvoorbeeld ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen, gerespecteerd wordt.
 • Stolk Design passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat Stolk Design dit ook eist van partijen die in opdracht van Stolk Design persoonsgegevens verwerken;

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welke doelen, en welk gebruik wij maken van cookies.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stolk Design verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder treft u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stolk-design.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stolk Design verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Stolk Design analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Stolk Design verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stolk Design neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stolk Design) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bij het bezoeken van onze website, het aanvragen van een dienst, het invullen van de contactpagina of via andere functies van onze website, laat u bepaalde persoonsgegevens bij ons achter. Mogelijk heeft u ook gegevens telefonisch aan ons verstrekt. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Gegevens die wij opslaan:

 • Bedrijfsnaam/naam
 • KVK-nummer
 • BTW-nummer
 • Rechtsvorm
 • Contactpersoon
 • Adres
 • Postcode en plaats
 • Land
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Fax
 • Mobiele telefoonnummer
 • Aanhef
 • IP-adres

 

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen van toegang tot onze website Stolk Design.nl
 • Het gebruik maken van functionaliteiten op onze website
 • Het aanbieden van onze services en diensten
 • Het opnemen van contact als hierom wordt verzocht
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website
 • Het verbeteren en evalueren van onze website en diensten
 • Het verlenen van toegang tot ons klantensysteem op Stolk Design.nl.

Deze gegevens blijven bij ons bewaard zolang je klant bent en 7 jaar na opzegging.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stolk Design verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stolk Design blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Partijen waarmee wij deze gegevens delen:

Vimexx– voor het vastleggen en op naam zetten van domeinnamen
Brevo – indien u via ons nieuwsbrieven wilt opmaken en versturen
JTS Financial Services – Heeft inzage in onze boekhouding en verzorgd voor ons de aangiften
Vimexx – onze hostingpartner kan bij storingen snel ingrijpen en heeft toegang tot onze server

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stolk Design gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Stolk Design gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@stolk-design.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stolk Design zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Stolk Design wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stolk Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@stolk-design.nl. Stolk Design heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 • Wij gebruiken alleen technieken/software die veiligheidsupdates ontvangen en dus ondersteund worden.
 • Wachtwoorden op onze systemen worden versleuteld en kunnen alleen gereset worden via het e-mailadres dat bij ons geregistreerd staat.
Hello world.